ПРЕКАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ ЗА 2018Г.


 

Община Карлово напомня на всички собственици на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, категоризирани през 2011 година, че съгласно параграф 5, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за туризма (обн. В ДВ бр. 30 от 26.03.2013 г.), са длъжни да прекатегоризират обектите си през 201.

Според измененията в Закона за туризма, влязъл в сила на 26.03.2013 г., безсрочната категоризация на туристическите обекти преминава в срочна с продължителност 5 години. Тази промяна е направена с цел повишаване качеството и уеднаквяване на предлаганите туристически услуги в туристическите обекти.

Прекатегоризация трябва да направят всички собственици/стопанисващи лица на туристически обекти, в зависимост от годината на категоризация. В изпълнение на §5 от Преходните и заключителни разпоредби от Закон за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти, се извършва както следва:


1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;
2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;
3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;
4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;
5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;
6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

В срок до три месеца преди изтичането на 5-годишния срок лицето следва да декларира желанието си да потвърди категорията на обекта или да получи категория, различна от определената му до момента, както и да заплати такса за извършване на проверка на място в туристическия обект съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3.Съгласно чл. 133, ал.4 от Закона за туризма, ако съответното лице не декларира желанието си да потвърди категорията на обекта, то тя се прекратява с изтичане на срока.За допълнителна информация:

Община Карлово

Тел. 0335/5 45 36

gerbkarlovo