Работна група

               за избор и приоритизиране на основни и резервни обекти, които да бъдат включени в Инвестиционната програма на Община Карлово за кандидатстване по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020)

Документи във връзка с работата на работната група:

1. Заповед за сформиране на работна група;
2. Графика - зони за въздействие от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Карлово
D2850E7FDE837C31A9EA446F00ACB07B434E98E6E064F83B3Cpimgpsh fullsize distr Карлово зони3

3. Протоколи от проведени заседания на работна група за подготовка на инвестиционна програма
     3.1 Протокол от първа работна среща
     3.2 Протокол от 01.12.2015 г.
     3.3 Протокол 02.12.2015 г.

 


Допълнителна информация:

1. Информация относно Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
2. Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Карлово - Община Карлово