Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините: Карлово, Калояново, Хисаря, Сопот и Брезово 20.04.2018
Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините: Карлово, Калояново, Хисаря, Сопот и Брезово 10.11.2017
Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините: Карлово, Калояново, Хисаря, Сопот и Брезово 01.09.2017
Доклад за извършена проверка по докумети и на място по изпълнението на условията и срокове в Комплексно разрешително №347-НО/2008 г. издадено на Община Карлово за площадка "Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините Карлово и Хисаря" - 30.06.2017 г.
Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините: Карлово, Калояново, Хисаря, Сопот и Брезово 09.11.2016 г.

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините: Карлово, Калояново, Хисаря, Сопот и Брезово 11.05.2016 г.
Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на общините: Карлово, Калояново, Хисаря, Сопот и Брезово 14.01.2016 г.

Констативен протокол №003274 по чл.155 ал.1 от Закона за опазване на околната среда

ДОКЛАД за извършена проверка по документи и на място по изпълнението на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №347-Н0/2008г. издадено на Община Карлово за площадка „Депо за неопасни отпадъци за Общините Карлово и Хисаря”

Допълнен годишен доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите за 2013 г., за които е предоставено комплексно разрешително №347-но/2008 г.

Мониторинг  от Изпълнителна агенция по околна среда  на повърхностни води и почви