Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ ЗА ПРИТЕЖАВАНО ПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО