Община Карлово

Официален сайт

gerbkarlovo

На вниманието на лицата извършващи хотелиерство

в Община Карлово

Хотелиерство или ресторантьорство на територията на Република България се извършва само в категоризирани по Закона за туризма туристически обекти.

Информацията относно процедурите за категоризиране на туристически обекти ще намерите на сайта на Министерство на икономиката и енергетиката в раздел “Туризъм”, в рубрика "Административни услуги", под рубрика "Услуги в туризма".

Хотелиерство или ресторантьорство може да извършва лице, което:

а/ е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;

б/ не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;

в/ има персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;

г/ хотелиерство в стаи за гости и къщи за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище;

Съгласно чл.116, ал.1 от Закона за туризма, лицата извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените туристи, за гражданството и за броя на реализираните от тях нощувки.

 

Образците на справката – декларация за реализирания брой нощувки и регистъра за настанените туристи в местата за настаняване са утвърдени със Заповед № РД-16-962/16.07.2013 г. на министъра на икономиката и енергетиката.

 

Справките – декларации се подават в Община Карлово по електронен път. За броя на реализираните нощувки, посочени в справката – декларация, се дължи туристически данък при условията и по реда на Закона за местните данъци и такси.

 

Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки, по чл. 116, ал. 2 от Закона за туризма може да изтеглите от тук  и образец на Справка – декларация може да изтеглите от тук

или от сайта на Министерството на икономиката и енергетиката: www.mi.government.bg в раздел “Туризъм”, рубриката “Сектори в туризма”, ресторантьорство и хотелиерство .

Справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 3 от ЗТ следва да подавате ежемесечно по електронен път на имейл : Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

След обработка на данните, ще получите на имейла си входящия номер, под който е заведена Вашата справка-декларация. Хотелиерите са длъжни да съхраняват електронния вариант на справките – декларации, както и потвърждаващите имейли от Община Карлово за контрол.

За тези от Вас, които не разполагат на този етап с възможност да изпращат справките - декларации по електронен път, остава стария ред – да се представят на място на хартиен носител в отдел “Бюджет и стопански дейности”, стая №2 на Община Карлово, но попълнени по новия образец, заедно с регистъра за настанени туристи и копие от платежния документ за платен туристически данък.

Информацията от справките – декларации се обработват от служители на отдел “Бюджет и стопански дейности” и се използва за целите на туризма.

 

За допълнителна информация:

Община Карлово, отдел “Бюджет и стопански дейности” - стая №2,

телефон 0335/ 99336.