Община Карлово

Официален сайт

 

248

Във връзка с настъпилия зимен сезон община Карлово призовава всички граждани и ръководителите на територията на Общината да поддържат и опазват чистотата в ползваните от тях сгради, дворове и прилежащите им територии, съгласно Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово.

Напомняме, че при снеговалеж и заледяване, ръководителите на учреждения, еднолични фирми, търговски дружества, собственици на имотите, управители на етажна собственост са длъжни да организират своевременно и постоянно почистване на прилежащите към имотите тротоари и работни площадки в района на обектите, като осигурят безопасност на движението и отстраняването на ледени висулки и надвиснал сняг.

Забранено е складирането на сняг в района на кръстовищата срещу пешеходните пътеки и натрупването му върху тротоарите, без да се оставя достатъчно място за движението на пешеходците, както и в обсега на автобусните спирки и срещу входовете на гаражите.

Във връзка с горното ще се осъществява ежедневен текущ контрол от страна на служителите на звено „Инспекторат”, като при констатирани нарушения ще бъдат предявявани взискания, съгласно наредбата.