Община Карлово

Официален сайт

Заглавие Посещения
Искане за издаване на документи Посещения: 2621
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка Посещения: 4129
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества Посещения: 2839
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата Посещения: 2156
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.71,т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване Посещения: 3473
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.65 от ЗМДТ за определяне на ТБО според количеството битови отпадъци Посещения: 2813
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство Посещения: 2081
Декларации за закриване на МПС Посещения: 4183
Заявление за облекчение за основно жилище Посещения: 4363
Заявление за закриване на партида Посещения: 4580
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство Посещения: 2431
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък Посещения: 3957
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък Посещения: 3150
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили Посещения: 2366
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил Посещения: 2595
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти Посещения: 3438
Заявление за закриване на ползвател по партида Посещения: 3367
Искане за прихващане и възстановяване Посещения: 3704