Община Карлово

Официален сайт

П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КАРЛОВО

П Р А В И Л Н И К

ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КАРЛОВО

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този правилник се прилага за обособените общински пазари на територията на град Карлово.

Чл. 2. Настоящият правилник регламентира:

1. Предмета и обхвата на дейността на общински пазари в гр. Карлово.

2. Реда за предоставяне на право за ползване на преместваеми търговски обекти и терени стопанисвани от Община Карлово и заплащане на такси.

3. Правата и задълженията на служителите от дейност “Общински пазари и тържища”.

4. Правата и задълженията на търговците, осъществяващи дейност на територията на общинските пазари.

5. Работно време и пропускателен режим.

6. Контрол и санкции.

Прочети още: П Р А В И Л Н И К ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД КАРЛОВО

ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА КАРЛОВО

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА КАРЛОВО

 

Untitled

ПРАВИЛНИК

ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

В ОБЩИНА КАРЛОВО

КАРЛОВО - 2012 г.

 

 I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред (ПВТР) в Община Карлово се издава от Кмета на общината, в качеството му на Работодател, на основание чл. 181 от Кодекса на труда. С ПВТР в Община Карлово се конкретизират правата и задълженията на всички работници и служители, страна по индивидуално трудово или служебно правоотношение с работодателя, наречени по-долу работници.

           (2) ПВТР в Община Карлово предоставя уредба на въпросите,свързани с организацията на трудовия процес и осигуряването на безопасна и здравословна работна среда, стимулираща повишаването на ефективността на труда.

Чл. 2. При изготвянето на този правилник са взети предвид императивните правни норми, съдържащи се в Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове, уреждащи неговото приложение и цялото действащо българско законодателство.

Прочети още: ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ОБЩИНА КАРЛОВО

В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО

 

ОБЩИНА КАРЛОВО


В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО

 

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Тази система определя механизмите за наблюдение, установяване на нарушения, докладването, предприемането на мерки и огласяването на предприетите мерки по спазването на Кодекса за етично поведение на служителите в общинска администрация - гр.Карлово с цел да се гарантира спазването на нормите му.
Чл. 2 Системата се прилага за спазване на принципите на законност, обективност, безпристрастност и демократичност.

Глава втора
МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО

Чл. 3 (1) Ръководителите на съответните структурни звена при община Карлово следят и отговарят за спазването на нормите на кодекса от служителите в съответното структурно звено.

Прочети още: В Ъ Т Р Е Ш Н И П Р А В И Л А ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КОДЕКСА ЗА ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ...