Община Карлово

Официален сайт

ПРЕКАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ


Община Карлово напомня на всички собственици на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, категоризирани през 2006 и 2007 година, че съгласно параграф 5, ал. 1 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона за туризма (обн. В ДВ бр. 30 от 26.03.2013 г.), са длъжни да прекатегоризират обектите си през 2015 г.

Според измененията в Закона за туризма, влязъл в сила на 26.03.2013 г., безсрочната категоризация на туристическите обекти преминава в срочна с продължителност 5 години. Тази промяна е направена с цел повишаване качеството и уеднаквяване на предлаганите туристически услуги в туристическите обекти.

Прекатегоризация трябва да направят всички собственици/стопанисващи лица на туристически обекти, в зависимост от годината на категоризация. В изпълнение на §5 от Преходните и заключителни разпоредби от Закон за туризма, подновяването на категорията на категоризираните до влизането в сила на закона туристически обекти, се извършва както следва:
1. за категоризираните туристически обекти през 2004 и 2005 г. – през 2014 г.;
2. за категоризираните туристически обекти през 2006 и 2007 г. – през 2015 г.;
3. за категоризираните туристически обекти през 2008 и 2009 г. – през 2016 г.;
4. за категоризираните туристически обекти през 2010 г. – през 2017 г.;
5. за категоризираните туристически обекти през 2011 г. – през 2018 г.;
6. за категоризираните туристически обекти през 2012 г. – през 2019 г.

Процедурата, документите и таксите по прекатегоризиране са равнозначни на тези, които се подават за нова категоризация на туристически обект. Заявлението за категоризиране и комплектът документи, приложени към него, се подават в Община Карлово, стая №2.

Съгласно чл. 133, ал.4 от Закона за туризма, ако съответното лице не декларира желанието си да потвърди категорията на обекта, то тя се прекратява с изтичане на срока.

За допълнителна информация и консултация:

Община Карлово

Тел. 0335/5 45 36