Община Карлово

Официален сайт

О Б Щ И Н А   К А Р Л О В О
О Б Я В Я В А
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 37, ал. 1 от ЗОС и взети Решения от Общински съвет с номера: №980;981;982;983;984/26.04.2018 г, нареждам:

                  

І. Учредяване право на строеж чрез публичен търг с тайно наддаване за:

1. Построяване на гаражи, разпределени в групи, съгласно схема, в поземлен имот с идентификатор 36498.503.2005 по КККР-Карлово, съответстващ УПИ VІІ-групово жилищно строителство, кв. 103, ул. “Дъбенско шосе” по ЗРП на гр. Карлово, както следва:

1.1. ІІІ-та група-7 бр. гаражни петна с номера от 1, 7, 8, 12, 13, 21 и 22 със застроена площ 22.20 кв.м.;

Първоначална тръжна цена за учредяване право на строеж на един гараж – 1332.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация -36.00 лв., депозит за участие в търга -133.20 лв.

В търга за учредяване право на строеж за построяване на гаражи нямат право да участват лица, построили гаражи върху общинска земя и променили функцията им.

ІІ. Продажба чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на:

1. УПИ ХVІІІ-1104, кв.75, гр. Калофер, с площ 660 кв.м., първоначална тръжна цена 14 000.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 140.00 лв., депозит за участие в търга в размер   1 400.00 лв.

2. УПИ ІХ-261, кв. 66, гр. Баня, с площ 400 кв.м., първоначална тръжна цена 3 900.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 39.00 лв., депозит за участие в търга в размер   390.00 лв.

3. УПИ VІІ-249, кв. 70, гр. Баня, с площ 460 кв.м., първоначална тръжна цена 4 500.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 45.00 лв., депозит за участие в търга в размер   450.00 лв.

4. ПИ №137, представляващ сграда-ракиджийница, със застроена площ 72 кв.м., находящ се в улично уширение на ул. о.т. 15 – о.т. 16, кв. 15, с. Соколица, първоначална тръжна цена   2 000.00 лв. без ДДС, цена на тръжната документация – 36.00 лв., депозит за участие в търга в размер   200.00 лв.

Спечелилият участник заплаща 20% ДДС върху достигнатата на търга цена за всички общински имоти, с изключение на сградата, описана в т. 4 от настоящата обява.

Търгът ще се проведе на 30.07.2018 г. в зала „Васил Караиванов” в административната сграда на Община Карлово, ул. „Петко Събев” №1 от 14.00 ч.

Тръжна документация може да бъде получена от Информационен център – гише №1, срещу представена квитанция за закупена тръжна документация всеки работен ден до 15.00 часа от 20.07.2018 г. до 26.07.2018 г. Оглед на обектите се извършва всеки работен ден до 26.07.2018 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга – до 16.00 часа на 27.07.2018 г.

Депозит за участие за всеки обект се внася в касата на Общината или по сметка с IBAN:BG54FINV91503316025343, BICFINVBGSF, ПИБ АД кл. Карлово.

За справка тел. 0335/54 577 - Отдел „Общинска собственост” и 0335/54 520 – Информационен център, Община Карлово.

Повторен търг за неспечелени обекти ще се проведе на 09.08.2018 г. от 14.00 часа при същите условия.

Закупуване на тръжна документация до 15.00 ч. от 31.07.2018 г. до 07.08.2018 г.

Краен срок за подаване на заявления за участие в повторния търг до 16.00 часа на 08.08.2018 г.