Община Карлово

Официален сайт

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О
Р Е Ш Е Н И Е


№ 260


ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 16 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 30.10.2008 год.


ОТНОСНО:Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.


Общинският съвет, след като изслуша предложението на Г-Н ТОШКО СИМЕОНОВ СТОЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО и след направените разисквания,


Р Е Ш И :

На основание чл.21, ал.3 от ЗМСМА
Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:


Чл.22, ал.2 се изменя, както следва: “Председателският съвет заседава задължително седем дни преди всяко заседание на Общинския съвет, на което заседание изготвя проект за дневен ред.
През останалото време Председателският съвет се свиква на заседание по инициатива на Председателството или по искане на председател на група общински съветници, за решаване на въпроси от неговата компетентност.

Чл.34, чл.38 и чл.39 се допълват, както следва: След “Председателят на Общинския съвет” се допълва “...или председателстващият заседанието...”

Чл.63, ал.1 се допълва с “Проектът за дневен ред се съобщава на общинските съветници от звеното по чл.29 а, ал.2 ЗМСМА.
До датата на провеждане на заседанието на Общинския съвет кметът на общината и общинските съветници могат да предлагат да бъде допълван проекта за дневен ред с предложения за решения, които са разглеждани в комисии на съвета и по тях има изразено становище.

Чл. 63, ал.2 се изменя, както следва: “В началото на заседанието на Общинския съвет се обявява проекта за дневен ред с включените до този момент предложения за решения.

Чл.64, ал.1 се изменя, както следва: “Докладни записки за включване в проекта за дневен ред на заседанието на Общинския


съвет заедно с материалите по тях се внасят най-късно 10 дни преди заседанието.
Внесените след този срок предложения за решения могат да бъдат включени в проекта за дневен ред на заседанието на съвета, ако са били разглеждани в съответните комисии.

Чл.64, ал.2 се изменя, както следва: “Кметът на общината и общинските съветници могат да предлагат да бъдат включени в дневния ред на заседанието на съвета и предложения за решения, без по тях да е налице становище на комисии, ако са регистрирани в звеното по чл.29 а, ал.2 от ЗМСМА не по-късно от 12.00 часа на деня, предхождащ заседанието на съвета и се отнасят за:
1.нововъзникнали обстоятелства – бедствия, аварии, обществени проблеми, изискващи вземане на решение;
2.спазване на определен в закон или от административен орган срок”.

Чл.64, ал.3 се изменя, както следва: “При необходимост, по решение на председателството, внесените по реда на чл.64, ал.2 от правилника предложения за решения се разпределят на съответната комисия, която ги разглежда в подходящо време и изготвя становище по тях”.

Чл.64, ал.4 се отменя.
Чл.65, ал.1 се изменя, както следва: “Председателят на Общинския съвет, чрез звеното по чл.29 а, ал.3 от ЗМСМА уведомява общинските съветници за заседанията на съвета, като


пет дни преди провеждането му изпраща покана, в която е вписан изготвения на председателския съвет проект за дневен ред”.

Чл.65, ал.2 се изменя, както следва: “Материалите по обявения проект за дневен ред, както и допълнително постъпилите такива се

предоставят на общинските съветници в канцеларията на Общинския съвет”.

Нова ал.3 “Общинските съветници са длъжни до датата на провеждане на заседанието на съвета да се запознаят с включените в проекта за дневен ред материали, както и с постъпилите допълнителни такива.
Всеки съветник има правото при поискване да получи материали по включени в проекта за дневен ред въпроси, за запознаване с тях извън канцеларията на съвета.

Ал.3 на чл.65 става ал.4.

Чл.95 се изменя, както следва: “Вносителят на проекта за решение може да го оттегли по всяко време на заседанието на съвета. С оттеглянето му предложението не се разглежда от съвета и същото отпада от дневния ред”.

Чл.106, изречение второ се допълва, както следва: “Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от общинския съветник и се завежда в деловодството на общината най-късно 7 дни преди


провеждане на заседанието на Общинския съвет”.

ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ: 33
ПРИСЪСТВУВАЛИ: 32
ГЛАСУВАЛИ: 32
“ЗА” – 25
“ПРОТИВ” – 6
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1