Община Карлово

Официален сайт


 

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О

Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

№ 1

 

     ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ

СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 03.11.2011 год.

 

 

       ОТНОСНО: ИЗБОР НА КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ   ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО.

 

             Общинският съвет, след като изслуша   предложенията на инж. Стойо Белев Карагенски, д-р Иван Маринов Моллов, инж. Рустем Хасан Мурад, г-ца Маргарита Христова Генева, г-н Дамян Славчев Дамянов,           г-жа София Игнатова Димитрова – Общински съветници и след направените разисквания,

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

  1. 1.Комисията да се състои от седем члена.

 

ГЛАСУВАЛИ: 32

 

 

 

 

«ЗА» – 32

«ПРОТИВ» –   НЯМА

“ВЪЗДЪРЖАЛИ   СЕ” –   НЯМА

 

 

2.Поименен състав на комисията:

 

1.Веселин Стефанов Ангелов

2.Веселин Тодоров Божков

3.Наска Тодорова Казийска

4.Мария Петкова Тодорова

5.Джемил Ахмед Караали

6.Ерма Димитрова Попова

7.Стоян Стоев Четинов

 

ГЛАСУВАЛИ: 32

«ЗА» – 32

«ПРОТИВ» –   НЯМА

“ВЪЗДЪРЖАЛИ   СЕ” –   НЯМА

 

 

 

3. Председател на комисията:

 

             г-н Веселин Стефанов Ангелов

 

ГЛАСУВАЛИ: 32

«ЗА» – 32

«ПРОТИВ» –   НЯМА

“ВЪЗДЪРЖАЛИ   СЕ” –   НЯМА

 

 

 

ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ   СЪВЕТНИЦИ: 33

 

ПРИСЪСТВУВАЛИ: 32

 

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ на

 

                                  Общински съвет Карлово:

 

                                                          инж. СТОЙО КАРАГЕНСКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

О Б Щ И Н С К И     С Ъ В Е Т - К А Р Л О В О  

Р     Е     Ш     Е     Н     И     Е


№ 2

 

 

     ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ 1 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ

 

СЪВЕТ КАРЛОВО, ПРОВЕДЕНО НА 03.11.2011 год.

 

 

 

 

 

       ОТНОСНО: ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ КАРЛОВО.

 

 

 

 

 

             Общинският съвет, след като изслуша   предложението на д-р Иван Маринов Моллов – Общински съветник и след проведеното тайно гласуване,

 

 

 

 

 

Р     Е     Ш     И :

 

 

 

 

 

На основание чл. 24, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,   Общински съвет Карлово

 

Избира за Председател на  Общински  съвет   Карлово, общинския съветник

 

инж. Стойо Белев Карагенски

 

 

 

 

ОБЩ БРОЙ ОБЩИНСКИ   СЪВЕТНИЦИ: 33

 

ПРИСЪСТВУВАЛИ: 32

 

ГЛАСУВАЛИ: 31

 

«ЗА» – 24

 

«ПРОТИВ» –   3

 

«НЕДЕЙСТВИТЕЛНА БЮЛЕТИНА»  -   4

 

 

 

 

                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ на

 

                                  Общински съвет Карлово:

 

                                                          инж. СТОЙО КАРАГЕНСКИ