Община Карлово

Официален сайт

Title Created Date Hits
Уведомление за инвестиционно предложение от „САМИТАШ МЕТАЛБАУ” ЕООД 11 June 2018 Hits: 448
Постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление за инвестиционно предложение: Строителство на „Търговска, складова, стопанска и обществено обслужваща дейност – офис и магазин за нови авточасти” 08 June 2018 Hits: 427
Постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление за следното инвестиционно предложение: Строителство на „Търговска, складова, стопанска и обществено обслужваща дейност – офис и магазин за нови авточасти” 08 June 2018 Hits: 421
Постъпило в Община Карлово следното инвестиционно предложение: Строителство на „Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XXV-1063,кв.69 по УП на гр.Карлово, общ.Карлово; идентичен с ПИ 36498.502.1063 по КККР на гр.Карлово 08 June 2018 Hits: 410
Уведомление, необходимостта от извършване на ОВОС от "Напоителни сестеми" ЕАД- клон Марица 06 June 2018 Hits: 411
Уведомление от ЗП Теодора Иванова Трифонова 01 June 2018 Hits: 486
Уведомление от от „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД 01 June 2018 Hits: 408
Уведомление от “Център Регион Груп” ЕООД - ПИ № 134076 17 May 2018 Hits: 458
Уведомление от “Център Регион Груп” ЕООД 17 May 2018 Hits: 430
Заустване на пречистени битово-фекални и производствени отпадъчни води - Мандра за преработка на мляко и млечни продукти 15 May 2018 Hits: 375