Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:

Засегнатото население за постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от „ИНССА ГРУП” ООД, адрес: гр. София, ул. „Сава Цонев”, № 28,
за следното инвестиционно предложение: Изграждане на пункт „Обществено обслужване” в поземлен имот № 025008, местност „Над чифлика” с. Климент, община Карлово.