Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:
Засегнатото население за постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от “ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004” АД за следното инвестиционно предложение: Закупуване на нова машина за производство на валцовани стоманени топки.