Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:

Засегнатото население за постъпило в Общинска администрация Карлово уведомление от Иван Минков Минков, за следното инвестиционно предложение: Изграждане на обект „Къща за гости” в поземлен имот № 040022, с площ 3,600 дка, местност „Атевата къща” с. Каравелово, община Карлово.