Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
ОБЯВЯВА
Открит обществен достъп до  информация по
Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно намерение на Христина Христова Дръндева, адрес: с. Куртово , ул. „Дельо Георгиев” № 21,
 общ. Карлово, обл. Пловдив,
    за изграждане на  обект “Животновъдна  ферма /овцеферма/ за 300 бр. животни и обслужващи сгради” в поземлен имот с№ 008001, с площ 1,940 дка, в местността „Калето” , землище на с. Куртово, общ. Карлово.
Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 27.11.2015 г. до 11.11.2015 г. в сградата на Община Карлово, отдел ПРЕ и З, от  8,15 до 17,00 часа,   тел: 0335 54 589.


ОБЩИНА КАРЛОВО

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/

УВЕДОМЯВА:

Засегнатото население за  постъпило в общинска администрация Карлово уведомление за инвестиционно предложение “Установка захранваща пещите “UTTIS” в цех 521 на площадка с. Кърнаре с азот – метанова газова смес в УПИ 000084 – СКФ – Производствена дейност, с. Кърнаре, община Карлово.