Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО

            В изпълнение на Наредба № 13 от 202016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекциони и дезинсекциони дейности Ви уведомяваме:

В периода от 02.10.2017 г. до 03.10.2017 г. от 6:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе, пръскане на иглолистни горски култури – с продукт за растителна защита – “ФОРЕЙ 48 Б”- доза 100 мл/дка. Третиранито се извършва срещу вредител – Борова процесионка /Thaumatopoea pityocampa/

Подлежащи на третиране терени са както следва:

- 1400 дка. отстоящи от населеното място – Розино.

Препарата е включен в списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита в регистъра на ветеринарномедицинските препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед на опазване на околната среда.

За организиране и провеждане на третиранито отговаря лицето: Стефка Велева – “ДГС Клисура”, тел. 0885208417.

За изпълнител на пръскането е определен със заповед или сключен договор – фирма “Фортун Еър” ЕООД, гр. Велико Търново.

Препарата е закупен от фирма “Ал и Ил Форест Консулт” ЕООД, гр. София.

Приготвянето на разстворите и зареждането на пръскачките ще се извърши на работна площадка, намираща се непосредствено до насажденията, подлежащи на пръскане.