Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/
ОБЯВЯВА

            Открит обществен достъп до постъпила информация по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО за: „Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив („ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив“).

Информацията е на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 22.06.2018 г. до 06.07.2018 г. в сградата на община Карлово, отдел ПРЕ и З, тел. 0335 54 589 .