Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
ОБЯВЯВА
            Открит обществен достъп до  информация по
Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно намерение на „Инженеринг Груп-04” ЕООД, адрес: гр. София, ж.к. „Люлин”,
 бл. 816, вх. Г, ет. 1,
ап. 71, ЕИК 131246036, Управител Пламен Петров Тенев     за изграждане на
“МВЕЦ Домлян 2”. Сградата на централата е в поземлен имот № 000348 в землището на с. Домлян, общ. Карлово.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 09.11.2015 г. до 22.11.2015 г. в сградата на Община Карлово, отдел ПРЕ и З, от  8,15 до 17,00 часа,   тел: 0335 54 589.