Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
ОБЯВЯВА

Открит обществен достъп до  информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, относно „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово” в поземлен имот с идентификатор 36498.37.364, с площ 20 000 м2  землище на  гр. Карлово, местност „Стара река”, община Карлово, обл. Пловдив.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от  25.10.2017 г. до 07.11.2017 г. включително в сградата на община Карлово, отдел ПРЕ и З,
тел. 0335 54 589.

Допълнителна информация може да намерите тук