Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 6, АЛ. 10 , т. 1 ОТ  НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС /НАРЕДБАТА ЗА ОВОС/
ОБЯВЯВА

            Открит обществен достъп до  постъпила информация по Приложение № 2 към чл.6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, относно инвестиционно намерение от  „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Пловдив  за: „Извършване на дейност по оползотворяване на мястото на образуване: ПСОВ - Карлово на утайка, чрез метод за компостиране и вермикомпостиране (компостиране чрез червени калифорнийски червеи”. Дейността е предвидена да бъде осъществена на територията на ПСОВ – Карлово,  върху имот с номер 000722, местност ”Мранчево”, землище на с. Дъбене, на съществуваща бетонна площадка.
Информацията е на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 11.06.2018 г. до 25.06.2018 г. в сградата на община Карлово, отдел ПРЕ и З, тел. 0335 54 589 .