Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
ОБЯВЯВА

Открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно намерение от Кирил Симеонов Симеонов – Управител на “ЕКО СИМ” ЕООД , гр. Карлово, общ. Карлово, за “Оранжерия за зеленчуци с хидропонна технология на отглеждане” в имот № 025211, местност “Джада чаир” в землището на с. Каравелово, общ. Карлово.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 04.10.2017 г. до 17.10.2017 г. в сградата на Община Карлово, отдел "ПРЕ и З”, от 8,15 до 17,00 часа,   тел: 0335 54 589.