Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
ОБЯВЯВА
             Открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно намерение от Иван Гецов – изпълнителен директор на “Вазовски Машиностроителни Заводи” ЕАД гр. Сопот , със седалище и адрес на управление гр. Сопот, общ. Сопот, ул. “Иван Вазов” № 1, за изграждане на обект “ОБЕКТ 835-”Цех за производство на специална продукция”   в поземлен имот с № 000013, УПИ І, землището на с. Певците, общ. Карлово.

         Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 14.06.2018 г. до 27.06.2018 г. в сградата на Община Карлово, отдел "ПРЕ и З”, от 8,15 до 17,00 часа,   тел: 0335 54 589.