Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
ОБЯВЯВА

         Открит обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на преценка необходимостта от извършване оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно намерение от “ЕЛЕКТРОСТОМАНА 2004”АД с адрес за кореспонденция гр. Карлово, ул.“Дъбенско шосе” № 47, за инвестиционно намерение “Разширение на производствената дейност чрез закупуване и инсталиране на нова машина за производство на валцовани стоманени топки”, съществуващо производствено хале в ПИ с идентификатор 36498.503.2978, РЗП 8265 кв. м. , гр. Карлово, община Карлово.

Информацията за преценяване необходимостта по ОВОС по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 02.10.2017 г. до 16.10.2017 г. в сградата на Община Карлово, отдел "ПРЕ и З”, от 8,15 до 17,00 часа, тел: 0335 54 589.