Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
ОБЯВЯВА

           Открит обществен достъп до  информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, относно  инвестиционно намерение на Христо Костов Христов, с адрес: гр. Баня, общ. Карлово,  ул.”Средец” № 7, обл. Пловдив, за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на обект - Обществено обслужване / спортно възстановителен център/  в имот с № 02720.171.170, местност „Асановица“ по КВС на гр. Баня, община Карлово, с площ 4501 кв.м.

Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 27.09.2017 г. до 11.10.2017 г. в сградата на Община Карлово, отдел ПРЕ и З, тел. 0335 54 589.