Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:

         Засегнатото население за инвестиционно намерение на Община Карлово „Проектиране и изграждане на компостиращa инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово” в поземлен имот с идентификатор 36498.37.364, с площ 20 000 м2  землище на  гр. Карлово, местност „Стара река”, община Карлово, обл. Пловдив.