Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
ОБЯВЯВА
   
   Открит обществен достъп до  информацията по Приложение № 2 към чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС, относно  инвестиционно намерение на Община Карлово за „Изпълнение на тръбен кладенец за водоснабдяване на ПСОВ - Карлово”.    Проектираният тръбен кладенец ще бъде изпълнен в имот № 000722 в Землището на
с. Дъбене, ЕКАТТЕ 242441, Община Карлово.
  Документите са на разположение на обществеността в продължение на 14 /четиринадесет/ дни в периода от 04.09.2015 г. до 17.09.2015 г. в сградата на Община Карлово, отдел ПРЕ и З, тел. 0335 54 589.