Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
    На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда и условията за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/
УВЕДОМЯВА:
     Засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение: „Благоустрояване на междублоково пространство в УПИ II – жилищен комплекс и магазини в кв. 120 на град Карлово”.