Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА  КАРЛОВО
ПОКАНА
ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ
НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА  ДЪЛГОСРОЧЕН
ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ


            УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

            На основание чл.15 от Закона за общинския дълг за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Карлово, Общинска администрация кани местната общност за  стартиране на публично обсъждане на необходимостта от поемане на общински дълг от Община Карлово, на основание Чл. 4 т.8 от Закона за общинския дълг, за разплащане на просрочени задължения, със следните параметри:

1. Максимален размер на дълга – 5 000 000 лв.;

2. Валута на дълга – лева;

3. Вид на дълга- дългосрочен, поет с договор за общински заем;

4. Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Карлово, по чл.45, ал.1, т.1 букви от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и бюджетните взаимоотношения на Община Карлово по чл.52, ал.1 буква  „б“ от Закона за публичните финанси;

5. Условия за погасяване:

Срок на погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. Гратисен период 12 месеца.

      Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други:

5.1  Максимален лихвен процент - годишна лихва в размер не повече от 4.5 % /четири цяло и пет на сто/, формиран от Базов лихвен процент /ОЛП или Софибор/ плюс надбавка;

5.2  В случай на просрочие на погасителна вноиска по главницата, просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвен процент по т. 6.1. завишен с предложена от участниците надбавка;

5.3  Без такси за управление, без такси за предсрочно погасяване.

Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;

В тази връзка на основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг Ви каня на  06 март 2018 г. от 17,00 часа в Зала „Васил Караиванов” в сградата  на Община Карлово, ул. „Петко Събев” № 1  за обсъждане на необходимостта от поемане на дългосрочен общински дълг  в размер на 5 000 000 лв. за изплащане на просрочени задължения.

Проекта за поемане на дългосрочен общински дълг може да изтеглите от ТУК.

ЕМИЛ КАБАИВАНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО