Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО
ОБЯВЛЕНИЕ
№90-00-268
гр. Карлово 02.02.2018г.
   На основание чл.129, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед №92/01.02.2018год. на кмета на Община Карлово е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за регулация и застрояване /ПРЗ/ частично за урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-за жилищно строителство в кв.16 по регулационния план и кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Карлово.
   Съгласно чл.215 от ЗУТ заповедта за одобряване подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението пред административния съд гр. Пловдив чрез Община Карлово.