Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВООБЯВЛЕНИЕ
№ 94-00-151 ОТ 08.12.2017 Г.


     На основание чл. 129, ал. 2 от закона за устройството на територията (ЗУТ), Община Карлово съобщава на заинтересованите собственици, че със заповед № 1013/07.12.2017 г. на кмета на община Карлово е одобрен подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР), частично за задънена (тупична) улица с о.т. 4656-46а при кв. 103 а по регулационния плана на гр. Карлово.
    Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заповедта за одобряване на ПУП-ПР подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от съобщението, Пред Административен съд гр. Пловдив чрез община Карлово.