Община Карлово

Официален сайт

     Община Карлово на основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава, че е изработен проект за създаване на подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементи  на техническата инфраструктура –  електропровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 36498.16.25 в м. “Долно поделение”, по кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на гр. Карлово, общ. Карлово.
     ПУП-ПП предвижда трасето на електропровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 36498.16.25 в м. “Долно поделение” по КККР на гр. Карлово, да премине през имот 36498.19.112- за селскостопански, горски, ведомствен път- публична собственост на Община Карлово в м. “Долно поделение”.

     Проектът е изложен за разглеждане в стая № 203 в сградата на общинската администрация.
     Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник” заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация Карлово.