Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНА КАРЛОВО

GERB KARLOVO
ОБЯВАВА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
1.     ЦЕЛИ НА КОНКУРСА   

Настоящият конкурс се обявява във връзка с изпълнение на Програмата за младежки дейности на Община Карлово за 2018г. съобразно приоритет VI “Повишаване на гражданската активност“ и Наредбата за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Карлово за финансиране на младежки инициативи и проекти на организации с дейност в сферата на младежките дейности 2017г.

Целта на конкурса е да се насърчи младежката активност и включването на младите хора в доброволчески инициативи за подобряване средата на живот в малките населени места на Община Карлово.

2.     ОБХВАТ НА КОНКУРСА

По настоящия конкурс ще бъдат подкрепяни проекти на младежки организации или неформални младежки групи от 23-те села на Община Карлово( Дъбене, Войнягово, Климент, Каравелово, Богдан, Московец, Бегунци, Кърнаре, Розино, Иганово,Слатина, Столетово, Васил Левски, Куртово, Домлян, Горни Домлян, Мраченик, Певците, Пролом, Соколица, Ведраре, Христо Даново, кв. Сушица)

Конкурсът е за младежки дейности и по него не могат да кандидатстват читалища, пенсионерски клубове, младежки партийни организации или кметствата на населеното място.

3.     ЦЕЛЕВА ГРУПА

Целевата група на конкурса са младежи 15-29г., които да бъдат активното звено при кандидатстване, изпълнение и управление на проектите, като проектите следва да целят обхващане на повече непреки бенефициенти и други целеви групи от местната общност.


4.     КРАЙНИ СРОКОВЕ И ВРЕМЕВИ ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Крайният срок за подаване на проектите е 30април 2018г.

Резултати за одобрените проекти ще бъдат обявени на страницата на Община Карлово до 15.05.2018г.

До 30 май 2018г. ще бъдат подписани договори с одобрените за финансиране организации и групи и ще им бъдат отпуснати одобрените средства за реализиране на дейностите.

Проектите следва да се планират за реализация в периода юни-август 2018г.

Краен срок за отчитане на проектите - 30.09.2018г.


5.     ФИНАНСОВ И АСПЕКТИ НА КОНКУРСА

Финансовият ресурс на този конкурс възлиза 4500лв. съобразно одобрената от ОбС-Карлово Програма за младежки дейности 2018г.

По настоящият конкурс могат да бъдат подкрепени проекти до 800лв. на проектно предложение до изчерпване на определената сума.

Комисията за разглеждане на проектните предложения, определена със заповед на Кмета на Община Карлово, има правото да редуцира бюджета на проектите при констатиране на нецелесъобразни или завишени разходи за изпълнението на дадена дейност.

6.     ДЕЙНОСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОДКРЕПЕНИ ПО НАСТОЯЩИЯ КОНКУРС

Проектите могат да бъдат на различни теми, значими за местната общност:

-еко-инициативи;

-спортни инициативи;

-културни или артистични изяви;

-подобряване средата на живот и условията за отдих на младежите и жителите на селата;

-инициативи за осъществяване мост между поколенията;

-други;

Насърчава се партньорство с други институции в местната общност(училище, детска градина, читалище, пенсионерски клуб), но инициаторите на дейността следва да са младежи 15-29г.

7.     УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Всяка кандидатстваща организация или неформална младежка група може да представи само по едно проектопредложение.

Кандидатстващите организации следва да представят своето проектно предложение в приложения към поканата утвърден формуляр за кандидатстване и бюджет за инициативата.

Регистрираните младежки организации следва да представят съдебно решение за регистрация и устав, от който да е видимо, че младежките дейности са в основата на организацията им. Финансирането на регистрираните организации ще става по банков път.

Неформалните младежки групи следва да представят нотариално заверен протокол от минимум седем младежи(навършили пълнолетие, т.е. на мин. 18г.),с адрес на местоживеене в даденото населено място, които номинират един представител, който ще подпише, след одобрение на проекта, договор с Община Карлово за финансиране на проекта и ще е отговорен за разходване на средствата по проекта съобразно представения бюджет и план на дейностите. Финансирането за неформалните младежки групи ще става със служебен аванс, който ще бъде отпускан на представляващия неформалната група.

8.     ПРИЛОЖЕНИЯ

Формуляр за кандидатстване

Бюджет на младежката инициатива

Примерен протокол за сформиране на неформална младежка група

9.     ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проектните предложения с всички изискуеми документи се представят в запечатан плик на първо гише в Информационния център на Община Карлово или по поща на адрес:
Община Карлово
/За конкурса за младежки инициативи/
Ул. Петко Събев №1

4300 Карлово

Краен срок за подаване 17:00ч. на 30 април 2018г.(за проектите подадени по поща важи датата на пощенското клеймо)