Община Карлово

Официален сайт

GERB KARLOVO
УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Отдел „Местни данъци и такси“Ви уведомяват ,за следното :

На 30.06.2018г. изтича срокът за внасяне на ПЪРВА,  вноска ЗА СЛЕДНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ:

- ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ,

- ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

- ДАНЪК  ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Задълженията  могат да се погасят на касите на Отдел”Местни данъци и такси” на  адрес :гр.Карлово,ул.”Парчевич”№8А,
Както и в офисите на “Изипей”,в офисите на “Инвестбанк”,офисите на банка „ДСК“,чрез офисите на „Български пощи“ и  по електронен път чрез сайта на община Карлово,раздел “Местни данъци и такси”след получаване на ПИК КОД(подробни указания може да намерите в раздел”МДТ”на сайта на общината подраздел електронна справка)

Невнесените в срок данъци и такса за битови отпадъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на ДОПК или чрез ЧАСТЕН СЪДИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ.

От Отдел„Местни данъци и такси“ приканват всички данъкоплатци да погасяват задълженията си в определените от закона срокове.

Информация за размера, сроковете и начините на плащане на местните данъци и ТБО гражданите могат да получат на адрес: ГР. КАРЛОВО, УЛ. "ПАРЧЕВИЧ" № 8 А и на телефони :
 Стационарни – 0335 54693, 54694,54695,54696, и 54698
Мобилен телефон - 0893406108
 ,от 08.15часа до 17.00часа. както и на официалния сайт на Община Карлово-Karlovo.bg, Раздел “Местни данъци и такси”

ОТДЕЛ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ“ПРИ ОБЩИНА КАРЛОВО РАБОТИ БЕЗ ОБЕДНА ПОЧИВКА.