Община Карлово

Официален сайт

1879g
     
Днес в зала „Васил Караиванов” Карлово се проведе редовно заседание на Общинския съвет. Проекта за Дневен ред включваше 10 точки. Утвърдено бе решението на Комисията за провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ „ Д-р Киро Попов”- Карлово” ЕООД. Други докладни записки, които съветниците разгледаха и приеха са: Приемане на решение за упълномощаване на Кмета на община Карлово за издаване на заповед в полза на Държавен фонд „Земеделие” във връзка със сключен договор № 16/2/0/0/00398 от 13.11.2017г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура от марка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, за Проект „Реконструкция за отсечка от общински път гр. Карлово – с. Дъбене – с. Войнягово; Проект за изменение на Подборен устройствен план – план за регулация и застрояване за имоти по регулационния план на град Калофер, с. Васил Левски и др.
      Взето бе решение на основание чл. 21 ал.1, т. 18 от Закона на местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, определя име „Банска вада” на улица между квартали 79 и 83 и между квартали 80 и 83 по устройствения план на гр. Баня.
     Другите докладни записки разгледани и приети на заседанието на Общинския съвет Карлово бяха свързани с разпореждане с имоти общинска собственост. Приет бе и Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Карлово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
     Всички решения на Общински съвет Карлово, които бяха взети на днешното заседание ще бъдат качени на официалната интернет страница на община Карлово в законно установения срок.