Община Карлово

Официален сайт

НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 140, взето с Протокол №9 от 29.03.2012 г. на заседание на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата  е  приета  с  Решение  № 172,  взето  с  протокол  № 10  от  12. 04. 2012 година   на  Общински  съвет  -  Карлово и променена с . Решение  № 603,  от  25. 05. 2017 година   на  Общински  съвет  -  Карлово


НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА АВТОМОБИЛНОТО И ПЕШЕХОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 347 , взето с Протокол № 21 от 24.03.2005 година от Общински съвет – Карлово, изменена и допълнена с Решение № 1316/28.11.2013 г. и Решение № 1728/24.07.2014 г. на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 1534, взето с Протокол №35 от 24.04.2014 г. на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Наредбата е приета с Решение № 100, взето с протокол № 8 от 23. 02. 2012 година   на Общински съвет - Карлово, изменена и допълнена с Решение № 798/ 28. 02. 2013 г, Решение № 799/ 28. 02. 2013 г., Решение № 1086/25.07.2013 г., Решение № 1317/28.11.2013 г., Решение № 1322/19.12.2013 г., Решение № 1473/13.02.2014 г. , Решение № 1475/13.03.2014 г., Решение № 1484/ 27.03.2014 г. , Решение № 2011/ 27.11.2014 г., Решение № 52/ 28.01.2016 г.,Решение № 351/ 25.08.2016 г. и Решение № 1069 от 19.06.2017 г. на Административен съд Пловдив, ,Решение № 797/ 30.11.2017 г. и Решение № 798/ 30.11.2017 г на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 663, 29. 11. 2012 година променена и допълнена с :Решение № 738 от 03. 01. 2013 г.,Решение № 1323 от 19. 12. 2013 г., Решение № 2069 от 18. 12. 2014 г., Решение № 349 от 25. 08. 2016 г., Решение № 792 от 30. 11. 2017 г., Решение № 842 от 21. 12. 2017 г. на  Общински  съвет  -  Карлово.


НАРЕДБА ЗА ПОПРАВЯНЕ, ЗАЗДРАВЯВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ НА СТРОЕЖИ, КОИТО СЪЗДАВАТ НЕПОСРЕДСТВЕНА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА ИЛИ ЗДРАВЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 171, взето с Протокол №10 от 12.04.2012 г., Изменена и допълнена с Решение  № 799 / 30.11.2017 г. на заседание на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ТРИ ГОДИНИ, ЗА СЪСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата  е  приета  с  Решение  № 1443,  взето  с  протокол  № 33  от  13. 02. 2014 година   на  Общински  съвет  -  Карлово и променена с  Решение № 1477 /13.03.2014 год. и с  Решение № 628 /29.06.2017 год. на  Общински  съвет  -  Карлово


НАРЕДБА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВO
Наредбата  е  приета  с  Решение  № 134,  взето  с  протокол  № 9  от  29. 03. 2012 година   на  Общински  съвет  -  Карлово, променена и допълнена с Решение  № 244 / 31. 05. 2012 год., Решение  № 895 / 25. 04. 2013 год.,  Решение  № 1729 / 24. 07. 2014 год., Решение № 1882 / 18.09.2014 год. ,  Решение № 2378 / 30.07.2015 год., Решение  № 173/31. 03. 2016 год.   и  Решение № 267 / 26.05.2016 год. на  Общински  съвет  -  Карлово,  Решение № 670 от 24.04.2017 г. на Административен съд Пловдив Решение № 1072 от 19.06.2017 г. на Административен съд Пловдив и Решение № 389 от 21.02.2018 г. на Административен съд Пловдив

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
Наредбата  е  приета  с  Решение  № 174,  взето  с  протокол  № 10  от  12. 04. 2012 година и променена с Решение  № 402/  27. 10. 2016 година  на  Общински  съвет  -  Карлово.


НАРЕДБА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА КУЧЕТАТА В ОБЩИНА КАРЛОВО


НАРЕДБА ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 139,   взето с Протокол № 9 от 29. 03. 2012 година на заседание на Общински съвет – Карлово и променена и допълнена с Решение № 378 / 29.09.2016 г., Решение № 685/31.08.2017 год на Общински съвет – Карлово и Решение № 1932 от 10.11.2017 г. на Административен съд гр. Пловдив


НАРЕДБА ЗА ОБЩИНСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЗА РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 662, взето с Протокол № 17 от 29.11.2012 г. на заседание на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 183, взето с протокол № 11 от 26. 04. 2012 година на Общински съвет - Карлово и изменена и допълнена с Решение № 752/31.01.2013 г. на Общински съвет - Карлово.


НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 136, взето с Протокол 9 от 27.03.2012 г. на заседание на Общински съвет - Карлово , изменена и допълнена с Решение № 967/30.05.2013 г. и Решение № 1667/26.06.2014 г. на Общински Съвет Карлово


НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Приложение 1; Приложение 2; Приложение 3; Приложение 4; Приложение 5; Приложение 6; Приложение 7
Наредбата  е  приета  с  Решение  № 2151,  взето  с  протокол  № 47 от  26. 03. 2015 година   на  Общински  съвет  -  Карлово , променена и допълнена с Решение  № 2378 / 30. 07. 2015 год.,  Решение  № 22 / 18. 12. 2015 год., Решение  № 103 / 22. 02. 2016 год., Решение  № 241 / 27. 04. 2016 год., Решение  № 266 / 26. 05. 2016 год., Решение  № 379 /  29. 09. 2016 г. ,  Решение  № 380 /  29. 09. 2016 г. , Решение  № 404/  27. 10. 2016 г., Решение  № 430 / 24.11.2016 г. , Решение  № 481 / 26.01.2017 г. ,   Решение  № 482 / 26.01.2017 г. , Решение  № 483 / 26.01.2017 г. , Решение  № 501 / 23.02.2017 г. , Решение  № 604 / 25.05.2017 г. и  Решение  № 605 / 25.05.2017 г., Решение  № 794 / 30.11.2017 г. и  Решение  № 795 / 30.11.2017 г


НАРЕДБА ЗА ПРЕМЕСТВАНЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ СЪГЛАСНО ЧЛ.56 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата  е  приета  с  Решение  № 170,  взето  с  протокол  № 10  от  12. 04. 2012 година   на  Общински  съвет  -  Карлово и променена и допълнена с Решение № 350 от 25.08.2016 год. на  Общински  съвет  -  Карлово.


СТАТУТ ЗА НАГРАДАТА ЗА ЧИСТОТАТА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК НА ИМЕТО НА Д-Р ИВАН БОГОРОВ
Статута е утвърден с Решение № 570  от  27.04.2017 г. на Общинския съвет Карлово


НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ ,ПАМЕТНИЦИ,ДРУГИ ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ,ПРАЗНИЦИ, ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ОБЕКТИ С ОБЩИНСКОЗНАЧЕНИЕНА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 1940, взето с протокол № 41 от 30.10.2014 год. на заседание на Общински съвет – Карлово, променена с  Решение № 294, взето с протокол № 10 от 30.06.2016 год.


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 138, взето с Протокол №9 от 29.03.2012 г. на заседание на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 135, взето с Протокол №9 от 29.03.2012 г., променена с Решение № 796 /30.11.2017 година на заседание на Общински съвет -Карлово


НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА, СВЪРЗАНИ С РАЗКОПАВАНЕ НА БЛАГОУСТРОЕНИ ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 137, взето с Протокол № 9 от 29.03.2012 година на заседание на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 173, взето с Протокол №10 от 12.04.2012 г. на заседание на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯ


НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПАЗАРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 242, взето с Протокол №12 от 31.05.2012 г. на заседание на Общински съвет - Карлово, променена с Решение № 896, взето с протокол № 23 от 25.04.2013 год. на Общински съвет - Карлово


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 892, взето с протокол № 23 от 25. 04. 2013 година от Общински съвет - Карлово.


НАРЕДБА ЗА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ОБЩИНСКИ ОРГАНИ, ЗАПОВЕДИТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ И КОНСТАТИРАНИ НЕЗАКОННИ СТРОЕЖИ ІV, V и VІ КАТЕГОРИЯ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ
Наредбата е приета с Решение №893, взето с протокол №23 от 25.04.2013 г., Изменена и допълнена с  Решение № 800/ 30.11.2017 г. на Общински съвет Карлово


НАРЕДБА ЗА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 1533, взето с протокол № 35 от 24. 04. 2014 година на Общински съвет - Карлово

НАРЕДБА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ОБЩИНА КАРЛОВО И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЯ КЛАС В
Наредбата е приета с Решение № 2152, взето с протокол № 47 от 26. 03. 2015 година на Общински съвет - Карлово

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО, СТОПАНИСВАНЕТО И ПОЛЗВАНЕТО НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Наредбата  е  приета  с  Решение  № 242,  взето  с  протокол  № 8  от  27. 04. 2016 година   на  Общински  съвет  -  Карлово , променена и допълнена с Решение  № 269 / 26. 05. 2016 год.


НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата  е  приета  с  Решение  № 381, взето с протокол № 13 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 29.09.2016 г. изменена и допълнена с Решение № 654/27.07.2017 г., на  Общински  съвет  -  Карлово и Решение № 1320 от 21.07.2017 г. на Административен съд Пловдив


НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА СПИРАНЕ, ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ЗОНИТЕ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПЛАТЕНО И БЕЗПЛАТНО ПАРКИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО
Наредбата е приета с Решение № 554, взето с протокол № 21 от заседание на Общински съвет Карлово, проведено на 30.03.2017 година


НАРЕДБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ С ДЕЙНОСТ В СФЕРАТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ
Наредбата  е  приета  с  Решение  № 659,  взето  с  протокол  № 25  от  27. 07. 2017 година   на  Общински  съвет  -  Карлово


ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК
Процедурата  е  приета  с  Решение  № 969,  взето  с  протокол  № 37  от  26. 04. 2018 година   на  Общински  съвет  -  Карлово