Община Карлово

Официален сайт

ТАРИФА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ
ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ МИНЕРАЛНА ВОДА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАРЛОВО

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. С тарифата се определя размерa на таксите за водовземане и ползване със стопанска цел на природния ресурс находище на минерална вода „Баня” – изключителна държавна собственост под №5 от Приложение № 2 на Закона за водите, безвъзмездно предоставено за управление и ползване на Община Карлово за срок от 25 години с Решение №66 от 22.02.2011 г. на Министъра на околната среда и водите.

Чл. 2. (1)Таксите за водовземане от минерални води се определят на база разрешения обем вода и температурата на минералната вода в зависимост от целите на водовземане.

(2) Таксите за водовземане от минерални води за разрешително, издадено от кмета на общината се превеждат по сметка на Община Карлово, публикувана на интернет страницата на общината.

Чл. 3. (1)Отнетият при водовземането обем вода се измерва посредством отговарящи на нормативните изисквания измервателни устройства.

(2) За всяка от целите на ползване на минералната вода се поставя отделно измервателно устройство. Възможността минералната вода да се ползва с конкретен или с повече от един вид ползване, се доказва от ползвателя с наличие на отделна инсталация в захранвания обект, за всеки конкретен вид ползване на водата.

(3) В случаите на повреда или несертифициране на измервателните устройства, за изчисляване на таксата за водовземане се вземат разрешените в разрешителното количества.

(4) В случаите, в които не са монтирани водомерни устройства за разделно измерване на използваните води или водопроводните инсталации на захранвания обект не осигуряват разделно захранване по видове цели или при техническа невъзможност за монтиране, поддръжка и контрол на измервателни устройства за водовземане на минерални води, за които се дължат такси с различен размер, таксата за общото използвано количество се изчислява на базата на най-високата стойност по тарифата за разрешеното водовземане.

Чл. 4. (1) Ежегодно до 31-ви януари на следващата година, титулярите на разрешителни, включително на комплексни разрешителни, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда, представят информация в Общината за изчисляване на дължимата такса по образец (Декларация по чл.194б от ЗВ), утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции, на Министерството на околната среда и водите и на община Карлово.

(2) Образецът по ал.1 съдържа данните съгласно показателите, определени в разрешителното и размерът, определен в глава втора на настоящата тарифа.

(3) В срок до 1 (един) месец от получаване на данните по ал.1 кметът на общината или упълномощено от него лице извършва проверка на информацията и съответствието й с резултатите от собствения мониторинг, показанията на измервателните устройства и резултатите от извършения през годината контрол.

(4) При съответствие на информацията по ал.1 кметът на общината уведомява писмено титуляра на разрешителното за размера на дължимата такса, срока за заплащането й и сметката, по която таксата следва да бъде заплатена.

(5) При несъответствие на параметрите, по които е определен размерът на таксата, кметът на общината назначава нарочна проверка за установяване на обстоятелствата и определяне размера на дължимата такса. В проверката участват представител на Басейнова дирекция Източнобеломорски район и представители на общинска администрация Карлово.

Глава втора
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ТАКСАТА ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ


Чл. 5. Таксата за водовземане от минерални води се определя на база разрешения обем вода, температурата на минералната вода и в зависимост от целите на водовземанепо следната формула:

Т = Е x W , където:

·         Т - размерът на дължимата годишна такса - лева;

·         Е - единичният размер на таксата в зависимост от целта, за която ще бъде ползвана черпената вода, съгласно таблицата по чл.6 – лв./куб. м;

·         W - размерът на разрешения годишен воден обем - куб. м.

Чл. 6. Единичният размер на таксата за водовземане от минерални води се определя съгласно следната таблица:



по
ред

Цел на използване
на минералната вода

Размер на таксата – Е
(лв./куб. м)

30 °C<t <50 °С

t > 50 °С

1.

Питейно-битово водоснабдяване

0,030

0,029

2.

Лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация



0,045



0,05

3.

Всички други цели

0,35

0,50


Глава трета
ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИТЕ


Чл. 7. (1) Таксите за водовземане са годишнии се заплащат от титулярите на разрешителни не по-късно от 31-ви март на следващата година на касата или по банковата сметка на Община Карлово.

(2)В случай, че таксата по ал. 1 се внася по банковасметка на общината текущо на няколко вноски в рамките на годината, титулярът на разрешителното прави изравнителна вноска до 31-ви март на следващата година и представя пред кмета на общината справка за направените вноски и копие на платежните документи, доказващи извършването на плащанията.

(3) В платежните документи за превода на сумите по съответната банкова сметка задължително се изписва: номерът на разрешителното; периодът, за който се внася таксата; основанието за плащане (видът на таксата)и че таксата е по Закона за водите.
(4) Прекратяване действието на разрешителното при изрично заявен отказ от титуляря на разрешителното се извършва след плащане на дължимите такси по настоящата тарифа.

Чл. 9. Лицата, поискали издаване на разрешително и титулярите на разрешителни заплащат дължимите такси независимо от етапа, на който се намира процедурата за изменение, продължаване на срока или преиздаване на разрешителното.
Чл. 10. За събиране на таксите по Тарифата се прилагат съответните разпоредби на Данъчно процесуалния кодекс и Закона за местни данъци и такси.
Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тарифата целите на ползване на водата са:

1. "Питейно-битово водоснабдяване" - когато черпената вода се използва за пиене, приготвяне на храна и други битови цели или за производство на хранителни, лекарствени или козметични продукти или вещества, предназначени за консумация от човека, в случай че качеството на водата може да окаже влияние върху качеството на крайните продукти.

2.„Водоползване за лечебни цели” водоползване, когато минералните води се ползват в заведение, регистрирано по Закона за лечебните заведения, или в обект към такова заведение.

3.„Други цели”- когато черпената вода се използва за всички други цели извън изрично посочените в т. 1 и т.2 и за осигуряване и поддържане на противопожарен резерв. В "други цели" не се включва бутилиране на натурална минерална вода и/или газирани и други напитки, в състава на които се включва минерална вода.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Тарифата се приема на основание § 133, ал. 7, т.1, б. “в” от ПЗР към Закона за водите и т.8 от Решение №66/22.02.2011 г. на Министерство на околната среда и водите и чл.60, ал.2, т.3 от Закона за водите.

§ 3. Контролът по изпълнението на тарифата се възлага на упълномощено от кмета на общината лице.


Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл. 194б от Закона за водите

Подписаният.........................................................................................................................................., в качеството ми на................................................на…………………………………………….……,

ЕИК...................................., седалище и адрес на управление..........................................................., титуляр на Разрешително №…………..………………………за водовземане минерални води                                                                              

Д Е К Л А Р И Р А М


За периода 01.01……...г. – 31.12……...г. дължимата сума по разрешителното е както следва:

1.      Иззето количество вода /годишен воден обем/ ……….............................. куб.м.

По разходомерно устройство №…………………………../по разрешено количество

(вярното се подчертава)


Забележка: В случаите, в които не са монтирани водомерни устройства за разделно измерване на използваните води за цели, за които се дължат такси с различен размер, таксата за общото използвано количество се изчислява на базата на най-високата стойност по тарифата за разрешеното водоползване.


2.      Дължима сума……………………........................... лв.

Изчислява се съгласно ТАРИФА за таксите за водовземане от минерални води на община Карлово като се прилага следната формула:

Т = ExW

където:

Т – размер на дължимата годишна такса – в лв;

E – единичен размер на таксата определен съгласно таблиците към чл.6 от Тарифата - лв./куб.м;

W – за повърхностни и подземни води е размерът на ползвания годишен воден обем – куб.м; за минерални води е размерът на разрешения годишен воден обем - куб.м


Забележка: Предходните две точки се повтарят аналогично за всяка отделна цел на използване на водата.


3.      Обща дължима сума:........................................ лв.

         (Представлява сбор от сумите, дължими за всяка една отделна цел на използване на водата)

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за отразени неверни данни в настоящата декларация.


Дата:.................................                                      Подпис и печат:........................................

                                                                                                                      (име и длъжност)