Община Карлово

Официален сайт

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ОБЩИНА КАРЛОВО

 

Untitled  

ПРАВИЛНИК

 ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТ НА

 ЗВЕНО „ИНСПЕКТОРАТ”

В ОБЩИНА КАРЛОВО

 

КАРЛОВО - 2013 г.

 

 

ГЛАВА ПЪРВА
РАЗДЕЛ І.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

                Чл. 1. Този правилник урежда устройството, функциите и организацията на дейността на звено „Инспекторат” към община Карлово .

                Чл. 2. (1)  Звено „Инспекторат” е на общинска бюджетна издръжка от Община Карлово и е част от структурата.
                           (2) Инспекторатът осигурява и подпомага контролните функции на кмета на Община Карлово, като е на негово пряко подчинение.
                           (3) Правата и задълженията на гражданите при установяване на нарушенията се уреждат съобразно Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и съответния нормативен акт, по който се извършва контрол по спазване и констатиране на нарушенията.

                Чл. 3. Инспекторатът има за предмет следните дейности:
                          (1) Направление „Контрол по опазване на чистотата, околната среда, зелената система и обществения ред”
                               (А). Контрол по опазване на чистотата, околната среда, зелената система и обществения ред на територията на община Карлово, съгласно:
                                        1. Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово;
                                        2. Наредба за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на община Карлово;
                                        3. Наредба за пожарната безопасност на населените места, обектите, фирмите, учрежденията и личната собственост на гражданите на община Карлово;
                                        4. Наредба за регистриране и стопанисване на кучетата в община Карлово;
                                        5. Наредба за отглеждане на животни и пчелни семейства на територията на община Карлово;
                                        6. Наредба за управление на отпадъците и поддържане на чистотата на територията на община Карлово;
                                        7. Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Карлово;
                                        8. Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването от излезли от употреба моторни превозни средства на територията на община Карлово;
                                        9. Закон за опазване на околната среда;
                                       10. Закон за управление на отпадъците;
                                       11. Закон за биологичното разнообразие;
                                       12. Закон за лечебните растения;
                                       13. Закон за защитените територии;
                                       14. Закон за защита от шума в околната среда;
                                       15. Закон за защита на животните;
                                       16. Закон за ветеринарномедицинската дейност;
                                       17. Закон за движение по пътищата;
                                       18. Закон за административните нарушения и наказания;

                             Б. Контрол по изпълнение на дейностите по сметопочистване, сметоизвозване, зимно поддържане, събиране на битови, строителни и опасни отпадъци, разделно събиране на отпадъците и др. на територията на община Карлово;
                             В.  Контрол на дейността по събирането и съхраняването на излезли от употреба моторни превозни средства и превозни средства с животинска тяга;
                             Г.  Контрол по опазването на общинската инфраструктура – тротоари, улични платна и др. от нарушители;
                             Д. Контрол на строителните обекти за опазването на чистотата, инфраструктурата и организацията на движение в районите, както и влиянието им върху компонентите на околната среда;
                             Е.  К по опазването на зелената система;
                             Ж. Съставяне на констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения и представянето им на директора на Инспектората;
                              З. Извършва проверки по сигнали и предложения на граждани, организации и юридически лица;

                       (2) Направление „Контрол на търговската и рекламната дейност”
                              А. Контрол на търговската и рекламната дейност, осъществявана на територията на община Карлово, съгласно:
                                        1. Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово;
                                        2. Наредба за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на община Карлово;
                                        3. Наредба за пожарната безопасност на населените места, обектите, фирмите, учрежденията и личната собственост на гражданите на община Карлово;
                                        4. Наредба за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на община Карлово;
                                        5. Наредба за рекламната дейност на територията на община Карлово;
                                        6. Наредба за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Карлово;
                                        7. Закон за търговската дейност;
                                        8. Закон за движението по пътищата;
                                        9. Закон за административните нарушения и наказания;
                              Б. Упражнява контрол по законосъобразност на издадените разрешения за ползване на преместваеми обекти за търговска дейност чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията;
                              В.   Упражнява контрол по законосъобразност на издадени разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи по чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията;
                              Г. Упражнява контрол относно спазването на нормативно установените изисквания за осъществяване на търговска и рекламна дейност от физически и юридически лица на територията на община Карлово;
                              Д.  Контрол по спазване на разпоредбите за поставяне на рекламно-информационни елементи, разположени върху общински и частни имоти;
                              Е.  Съставяне на констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения и представянето им на директора на Инспектората;
                              Ж. Извършва проверки по сигнали и предложения на граждани, организации и юридически лица;
                              З.  Издава предписания за премахване на обекти, съоръжения и рекламно-информационни елементи, поставени в нарушение на действащата нормативна уредба;

                       (3) Направление „Незаконно строителство и контрол на общинската инфраструктура и ползването на общински терени” 
                              А.  Контрол на незаконно строителство и контрол на общинската инфраструктура и ползването на общински терени на територията на община Карлово, съгласно:
                                        1. Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Карлово;
                                        2. Наредба за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията на община Карлово;
                                        3. Наредба за пожарната безопасност на населените места, обектите, фирмите, учрежденията и личната собственост на гражданите на община Карлово;
                                        4. Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост;
                                        5. Наредба за общинските търговски дружества, общинските предприятия и за реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на община Карлово;
                                        6. Наредба за поправяне, заздравяване или премахване на строежи, които създават непосредствена опасност за живота или здравето на гражданите на територията на община Карлово;
                                        7. Наредба за рекламната дейност на територията на община Карлово;
                                        8. Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Карлово;
                                        9. Наредба за преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията;
                                       10. Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване;
                                       11. Наредба за принудително изпълнение от общински органи, заповедите на кмета на общината за премахване на установени и констатирани незаконни строежи ІV, V и VІ категория или части от тях.
                                       12. Закон за общинска собственост;
                                       13. Закон за устройството на територията;
                                       14. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
                                       15. Закон за управление на етажната собственост;
                                       16. Закон за движението по пътищата;
                                       17. Закон за административните нарушения и наказания;
                               Б. Упражнява административен контрол по устройство на територията и строителството съгласно чл. 223, ал. 2 от Закона за устройство на територията;
                               В. Упражнява контрол по законосъобразност на издадените разрешения за ползване на преместваеми обекти за търговска дейност чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията;
                               Г. Упражнява контрол по законосъобразност на издадени разрешения за поставяне на рекламно информационни елементи по чл.57, ал.1 от Закона за устройство на територията;
                               Д. Контрол върху сключените договори за отдаване под наем на общинска собственост и служебни паркоместа;
                               Е. Контрол по спазване на разпоредбите за поставяне на рекламно-информационни елементи, разположени върху общински и частни имоти;
                               Ж. Съставяне на констативни протоколи и актове за установяване на административни нарушения и представянето им на директора на Инспектората;
                               З. Извършва проверки по сигнали и предложения на граждани, организации и юридически лица;
                               И. Издава предписания за премахване на обекти, съоръжения и рекламно-информационни елементи, поставени в нарушение на действащата нормативна уредба;
 
РАЗДЕЛ ІІ.
ПРАВОМОЩИЯ

              Чл. 4. (1) Съобразно правомощията си Инспекторатът осъществява контрол по спазване от страна на всички юридически и физически лица на територията на община Карлово на нормативните актове на общинския съвет Карлово, на законите и подзаконовите нормативни актове, както и на договори, по които страна е Общината , когато такива функции са му възложени от кмета чрез инспектори и патрули от звеното за самоохрана.
                     (2) Инспекторатът съдейства, в рамките на правомощията си, за предотвартяване на нарушения или преодоляване на последиците от нарушения на нормативно установения ред на територията на община Карлово .
                     (3) При изпълнение на функциите си по ал. 1 и 2 Инспекторатът осъществява текущ, превантивен и последващ контрол, дава предписания и следи за изпълнението им.
                     (4) При изпълнение на функциите си по ал. 1 и 2 Инспекторатът осъществява и административно-наказателна дейност по предвидения законов ред.

             Чл. 5. (1) Инспекторатът изпълнява задачите си самостоятелно и във взаимодействие с други общински и държавни органи.
                    (2) При изпълнение на задълженията си служителите на Инспектората могат да изискват от други звена на общинската администрация, общинските и търговските дружества с общинско участие да им предоставят необходимата информация, документация, становища и оказват необходимото съдействие, като работят в тясно сътрудничество.

ГЛАВА ВТОРА
РАЗДЕЛ І.
СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

              Чл. 6 (1) Щатната численост и структура на звеното се предлагат от кмета на Общината при приемане на бюджета на община Карлово , заедно с общата численост на работещите в общинска администрация.

                    (2) Кметът:
                                          1. Отговаря за дейността на Инспектората и определя задачите за изпълнение;
                                          2. Резолира постъпилите пряко до него жалби и сигнали на граждани на директора на Инспектората, назначава проверки по тях.
                                          3. Дава указания преди, по време и след приключване на проверките.
                                          4. Назначава проверки по сигнали, извършени от Инспектората и възлага изготвяне на доклад за резултатите.
                                          5. Координира дейността на звеното с органите на МВР.
                                          6. Представя с отчета на общината всяка година пред общински съвет в раздел за дейността на Инспектората за предходната година.
                    (3) Инспекторатът се ръководи и представлява от директор.
                    (4) Директорът на Инспектората е държавен служител и се назначава и освобождава от кмета на общината.
                    (5) Директорът на Инспектората:
                                         1. Ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на Инспектората.
                                         2. Определя конкретните задачи на служителите на Инспектората съобразно утвърдени длъжностни характеристики.
                                         3. Разпределя за проверка на постъпили жалби и сигнали от граждани на подчинените му служители въз основа на резолюции на кмета, съгласува писмени отговори, следи за спазване на определените от нормативен акт срокове.
                                         4. Изпълнява и/или следи за изпълнението на указанията, дадени във връзка със съответната проверка, а при необходимост обобщава в писмен вид резултатите и прави препоръки.
                                         5. Одобрява графици за дежурства (в случаите, когато е необходимо) и тематични проверки (по определен актуален въпрос или нормативен акт). При внезапни проверки графици не се изготвят, а служителите, които ще ги извършват, се определят от него непосредствено преди тях.
                                         6. Проверява сигнали за нарушения и изготвя доклад за резултатите по разпореждане на кмета.
                                         7. Разпределя за връчване по ГПК, АПК и НПК от служители на Инспектората на заповеди, уведомления, писма и други документи. След връчването им на съответния адресат / физическо или юридическо лице/ и връща разписка, която го удостоверява или екземпляр от връчения документ, върху който е отбелязано това.
                                         8. Осъществява и поддържа непосредствени контакти със служители на органи на МВР при изпълнение на възложените задачи.
                                         9. Изпълнява и други задачи и функции, възложени от кмета на Общината.
                                        10. Директорът на Инспектората и служителите в него носят дисциплинарна отговорност за неизпълнение или небрежно изпълнение на задълженията им по ЗАНН, съответния нормативен акт, по който се упражнява контрол за спазването му и на този Правилник.
                                        11. Организира приемен ден един път седмично.
                                        12. Когато директорът е в законоустановен отпуск или командировка, неговите функции се поемат временно от негов заместник, посочен в заповед на кмета на общината .
                    (6) Права и задължения на инспекторите:
                                        1. Инспекторът удостоверява качеството си на контролен орган със служебна карта и отличителен знак.
                                        2. Инспекторът е длъжен да спазва Правилника и изпълнява законосъобразните и в съответствие с него нареждания на кмета и директора на Инспектората.
                                        3. При извършване на проверки в населени места на общината, кметовете на кметства и кметски наместници са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите и патрулите от звеното за самоохрана, а при необходимост да се търси такава от органите на Министерство на вътрешните работи.
                                        4. При установяване на виновно нарушение на нормативен или административен акт, инспекторът съставя АУНН по смисъла и със съдържанието и реквизитите посочени в чл.42 от ЗАНН.
                                        5. Наказателните постановления се издават от Кмета на община Карлово.

               Чл. 7 (1) Възражения срещу съставени от инспекторите актове се подават по административен ред пред Кмета на Общината в тридневен срок от подписването им.
                     (2) Възраженията по ал. 1 не спират изпълнението на дадените от контролния орган предписания за отстраняване на маловажни нарушения.
                     (3) В двуседмичен срок от подписването на акт за нарушение, същият се изпраща на кмета на Общината заедно с възраженията, събраните доказателства и другите приложения към преписката, както и със становище от Директора на Инспектората за основанието на възражението

РАЗДЕЛ ІІ.
ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ

               Чл. 8 (1) Контролът по спазване и установяване на нарушения на нормативни актове от компетентност на кмета на община Карлово се осъществява от инспекторите в звено „Инспекторат”, чрез проверки на място по сигнал или жалба от лице, информация от средствата за масово осведомяване, искане от други контролни органи и от Кмета на Общината.
                     (2) При осъществяване дейността по ал. 1 трябва да се спазват изискванията на ЗАНН, съответния нормативен акт и този Правилник, като се зачитат правата по тях на гражданите и конкретните нарушители.
                     (3) Проверка по ал. 1 приключва със съставяне на констативен протокол, когато не е установено нарушение или установеното е маловажно,подписан от инспектора и управителя на проверявания обект или негов работник или служител. Когато е налице маловажно нарушение, в протокола се дава предписание на виновното лице и срок за отстраняването му, след което може да бъде наложено наказание - глоби с квитанции и фишове, когато това се допуска от нормативен акт.
                     (4) Нормативните актове, по които компетентност да упражнява контрол има кмета на Общината, списъкът на лицата, които имат право да съставят актове за констатирани нарушения по тях и специфичните им права и задължения по съответния нормативен акт се определя със заповед на кмета на Общината.
                     (5) При установяване от служители на Инспектората на данни за извършено престъпление, директорът изготвя писмен доклад до кмета на Общината, придружен от опис на събраните веществени и/или писмени доказателства  (ако има такива) и имената и адресите на установените свидетели с оглед сезиране на органите на съдебната власт, за уведомяване на органи те на МВР.
                     (6) В неотложни случаи Директорът има право да уведоми органите на МВР, като за извършеното , като в последствие изготвя доклад по ал. 5.

            Чл. 9. Контролът се осъществява самостоятелно или съвместно със специализирани звена на други държавни контролни органи, учреждения, организации и представители на сдружения с нестопанска цел, с дейност защита правата на потребителите.

           Чл. 10. Със свои заповеди кметът на общината може да определя и възлага и други функции и задачи на Инспектората в съответствие с правомощията си и този Правилник.

           Чл. 11. Инспекторатът няма право да изразходва паричните постъпления, придобити от санкции и глоби и/или от други източници.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

           § 1. Този правилник е утвърден със Заповед № 1559 / 11.09.2013 год. на Кмета на Община Карлово и отменя Правилника за организация и дейност на звено „Инспекторат” в  Община Карлово, утвърден със Заповед № 234 / 09.03.2012 год. на Кмета на Община Карлово
           § 2. Настоящият правилник влиза в сила от 12 септември 2013 год.