Община Карлово

Официален сайт

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ


        Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните).

Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

Община Карлово, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на чл.4, ал.7 от Регламент (ЕС) 2016/679, осъществява дейността по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.Информация относно Администратора на лични данни

Наименование:

Община Карлово

Седалище и адрес на управление:

ул. “Петко Събев“ № 1, гр. Карлово

п. к. 4300

Данни за кореспонденция:

ул. “Петко Събев“ № 1, гр. Карлово

п. к. 4300

Телефон:

0335/54500

Web site:

www.karlovo.bg

Координати за връзка с длъжностното лице по защита на личните данни

Данни за кореспонденция:

ул. “Петко Събев“ № 1, гр. Карлово,

п. к. 4300

E-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефон:

0335/54585ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ЛИЧННИ ДАННИ - ОБРАЗЕЦ

Цели на обработването, за които са предназначени личните данни

Община Карлово събира, обработва и съхранява Вашите лични данни въз основа на нормативно установени задължения и/или в изпълнението на задачи от обществен интерес и в съответствие с чл. 6 ал. 1 от Регламент 2016/679.

Подаване на жалба

В случай на установяване на нарушение на Вашите законни права и интереси, имате право да подадете жалба до Комисията по защита на личните данни.

Наименование:

Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление:

бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

Данни за кореспонденция:

бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София - 1592

Телефон:

02 9153 518

Web site:

www.cpdp.bg

E-mail:

\\Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., \\Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.Право на достъп

Имате право на достъп до своите лични данни като изисквате и получавате информация за тяхното обработване.

Предоставянето на достъп до информацията за обработването на Вашите лични данни е безплатно като Община Карлово си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

Коригиране, изтриване („правото да бъдеш забравен“) и ограничаване обработването на данни

Имате право да коригирате личните си данни при установяване на неточност, както и право на възражение срещу обработване на Вашите лични данни.

Вие имате право да поискате от Община Карлово изтриване на личните Ви данни, когато е налице някое от посочените основания:

 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събирани или обработвани по друг начин, в случаите когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • При оттегляне на съгласието си в случаите, когато нормативен акт не налага тяхното срочно съхранение;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и не е на лице законово основание за тяхното обработване;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Община Карлово.
Община Карлово няма основание да заличава лични данни, които са нормативно определени и следва да се съхраняват в законовите срокове.

Имате право да изискате Община Карлово да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

 • Оспорите личните данни, за срок, който позволява на Община Карлово да провери точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Община Карлово не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, ноВие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Община Карлово имат преимущество пред интересите Ви.
Правно основание за обработването

Административните услуги, които предлагаме изискват обработване и съхранение на лични данни, които са минимизирани. Тези данни са необходими за да бъде обработена и изпълнена съответната услуга според нормативната уредба на Република България и Европейския Съюз. Община Карлово събира личните данни за конкретни, легитимни цели и личните данни не се обработват по-нататък по начин несъвместим с тези цели.

Срокове за съхранение на личните данни

Услугите, които Община Карлово предоставя, изискват и различен срок за съхраниение на личните данни на хартиен/електронен носител, като сроковете са определени от нормативната уредба в страната, а за останалите, срокът се определя съгласно целите, за които са събрани и се обработват данните.

Община Карлово съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.

Категории получатели на лични данни:

Категориите получатели на лични данни, на които Община Карлово предоставя достъп извън организацията:

 • На публични органи (Национална Агенция по приходите, Национален осигурителен институт, Министерство на Вътрешните работи, органи на съдебната власт, контролни органи, органи на местното самоуправление и т.н.)
 • На обработващ лични данни (физическо или юридическо лице, което обработва личните данни от името на Община Карлово и по нейно нареждане или възлагане).
 • На трети лица – само когато е изрично законово регламентирано.
Принципи при събирането, обработването и съхраняването

При обработката, събирането и съхраняването на лични данни, Община Карлово се ръководи от следните принципи:

(а). законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

(б). ограничение на целите – личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели; по-нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита за несъвместимо с първоначалните цели;

(в). свеждане на данните до минимум – събират се само лични данни, ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

(г). ограничение на съхранението – личните данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; личните данни могат да се съхраняват за по-дълги срокове, доколкото ще бъдат обработвани единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при условие че бъдат приложени подходящи технически и организационни мерки с цел да бъдат гарантирани правата и свободите на физическите лица, чиито данни се обработват;

(д). цялостност и поверителност - личните данни са обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и/или организационни мерки.

Други

Община Карлово не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

Поддържаме административни, програмни и технически мерки за защита на данните срещу нерегламентиран достъп и разгласяване, срещу случайно или нерегламентирано унищожаване и променяне, както и срещу злоупотреби (мерки за което не се огласяват).Община Карлово не предоставя на трети лица информация за свои потребители, освен в случаи, изрично регламентирани в законова разпоредба.