Община Карлово

Официален сайт

Title Hits
Искане за издаване на документи Hits: 2520
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка Hits: 4021
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества Hits: 2744
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 32, ал. 1 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата Hits: 2057
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.71,т.1 от ЗМДТ за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване Hits: 3375
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.65 от ЗМДТ за определяне на ТБО според количеството битови отпадъци Hits: 2715
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство Hits: 1991
Декларации за закриване на МПС Hits: 4105
Заявление за облекчение за основно жилище Hits: 4285
Заявление за закриване на партида Hits: 4504
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство Hits: 2368
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък Hits: 3896
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък Hits: 3088
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили Hits: 2299
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси за притежаван лек автомобил Hits: 2525
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти Hits: 3369
Заявление за закриване на ползвател по партида Hits: 3303
Искане за прихващане и възстановяване Hits: 3641